Villanyszerelés - Épületvillamosság

Cégünk fő tevékenysége a villanyszerelés. Lakó és gazdasági célú ingatlanok villanyszerelése, épületvillamossági tevékenysége

Érintésvédelmi felülvizsgálat

Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat hatályos jogszabályok szerint, érintésvédelmi dokumentáció, jegyzőkönyv készítés, igény esetén azonnali hibajavítással.

Villámvédelem

Cégünk vállalja villámvédelmi ellenőrzések lebonyolítását, villámhárítók rendszerek teljeskörű kivitelezését és biztonsági felülvizsgálatát

Érintésvédelem:


Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat és dokumentáció készítése
MSZ 2364 (MSZ EN 60364) -szabványok szerint.

A hatályos jogszabályok szerint szükséges üzembe helyezés előtti
(MSZ 2364-610) és időszakos (KLÉSZ hatálya alatt 6, MSZ 172 alatt 3 évente), valamint a munkavédelemi előírások, rendeletek külön szabályozott rendszerességgel írják elő az érintésvédelem felülvizsgálatát.

22/2005. (XII. 21.) FMM rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi köve-telményeinek minimális szintjéről szóló 14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet módosításáról 

28/2005. (XII. 28.) FMM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek

minimális szintjéről szóló 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet módosításáról

• A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény változásai

• 7001/2005. (MK 170.) FMM-PM együttes irányelv a munkavégzés alapjául szolgáló szerződések minősí-tése során figyelembe veendő szempontokról.

22/2005. (XII. 21.) FMM rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről szóló 14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet módosításáról (MK/2005/165.sz.)

1. § A munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről szóló 14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-a a következő új i) és j) ponttal egészül ki:

[2. § E rendelet alkalmazásában]

„i) szerelői ellenőrzés: az érintésvédelem alapvető hibáinak kimutatása céljából, különleges szak-képzettséget, méréseket, illetve azok kiértékelését nem igénylő ellenőrzés;

j) szabványossági felülvizsgálat: az érintésvédelem olyan részletes - a méréseket és azok számsze-rű eredményének kiértékelését is tartalmazó - ellenőrzése, amely alkalmas arra, hogy kimu-tassa, teljesíti-e az érintésvédelem a vonatkozó szabványok valamennyi előírását.”

2. § Az R. a következő 5/A. §-sal egészül ki:

„5/A. § (1) A kisfeszültségű erősáramú villamos berendezés közvetett érintés elleni védelmének (érintésvédelem) ellenőrző felülvizsgálatáról és időszakos ellenőrző felülvizsgálatáról a munkáltató - a 4-5. §-ban foglaltaktól eltérően - a berendezés szerelői ellenőrzésének, illet-ve szabványossági felülvizsgálatának keretében gondoskodik.

(2) Az ellenőrző felülvizsgálatot az üzemeltetés megkezdését megelőzően, valamint az érintésvéde-lem bővítése, átalakítása és javítása után a szerelés befejező műveleteként kell elvégezni szabványossági felülvizsgálattal.

(3) Az időszakos ellenőrző felülvizsgálatot legalább a következő gyakorisággal kell elvégezni:

a) áram-védőkapcsolón havonta szerelői ellenőrzéssel;

b) kéziszerszámokon és hordozható biztonsági transzformátorokon évenként szerelői ellenőrzéssel;

c) a Kommunális- és Lakóépületek Érintésvédelmi Szabályzatáról szóló 8/1981. (XII. 27.) IpM rende-let alkalmazási körébe tartozó villamos berendezéseken 6 évenként szerelői ellenőrzéssel;

d) egyéb villamos berendezéseken 3 évenként szabványossági felülvizsgálattal.”

3. § Ez a rendelet 2006. január 1-jén lép hatályba
.

MSZ EN 61557 szabványnak
megfelelő
érintésvédelmi cél műszer melyeket cégünk többek
között használ: 

érintésvédelmi minősítés
 • A vizsgálatokat több éves tapasztalattal és minden esetben fokozott körültekintéssel végezzük.
 • Minősítő iratokat két eredeti példányban készítjük mely minden esetben, tartalmazza egyenként a mérőpontokat táblázatos formában, valamint a könnyű rendszerezés segítésére egyedi sorszámmal. Minősítéseket megrendelő telephelyén nyújtjuk át, illetve postázzuk.
 • Szükség esetén azonnali jegyzőkönyvkészítés, mobil irodai szolgáltatással azonnali minősítő iratot prezentálunk az ország bármely pontján. Kézi és gépi formában is.
 • Kalkulációnál figyelembe vesszük az együttesen megrendelt egyéb vizsgálatokat, valamint a vizsgált terület.
 • Kivitelezőknek folyamatos kedvezményeket biztosítunk keretszerződés formájában. Továbbá igyekszünk segíteni munkájukat már az építés előkészítő és építési folyamatában is, hogy a lehető leggördülékenyebb és ez által legjobb ráfordítási hatásfokkal gyors átadás átvételt tudjanak produkálni megrendelőjük felé.

Villanyszerelés
 • Épületvillamosság
 • Villanyszerelés
 • Riasztó beszerelés
Érintésvédelem
 • Érintésvédelem
 • Érintésvédelmi felülvizsgálat
 • Érintésvédelmi jegyszőköny
Villámvédelem
 • Villámvédelem
 • Villámvédelmi felülvizsgálat
 • Villámhárító szerelés

Magic Electric KFT

+36 20 667-8899

birotamas@epuletvillamossag.eu

Cégvezető:Bíró TamásBíró Ép-Vill Kft 2011
Designed by Webelop.hu